Osmanlı Toprak Düzeni

Osmanlının Düzeni ve Edebiyatı (2)

İSLAMİYET VE DÜZEN Türklerin İslamiyet’i kabullenmeleri büyük ölçüde hayvancılıktan tarıma, göçebelikten de yerleşik bir düzene geçme sonucu olmuş, göçebe kültür yerleşik kültüre yenik düşmüştür. Çünkü İslamlık yalnız gönüllerde egemen olan bir din değil, toplumsal hayatı da düzenleyen, yönetimi etkileyen, tarımsal ekonominin hukuk sistemini oluşturan bir dindir. Hz. Muhammet yalnızca Tanrı buyruğunu insanlara ileten bir peygamber […]

Tamamını Okuyun
Osmanlı Edebiyatı

Osmanlının Düzeni ve Edebiyatı

GİRİŞ Bir toplumun kültür ve sanat ürünlerinin niteliğini ortaya koyabilmek, her şeyden önce, o toplumun ekonomik ve sosyal yapısının araştırılmasını gerektirir. Kültür ve sanat ürünleri salt kendi kuralları içinde, ürünü oldukları toplumdan bağımsız düşünülemezler. Çünkü o ürünleri yaratanlar, o toplumun bir ferdi olmakla kalmazlar, toplumsal yaşayışın işleyişini düzenleyen bir etken olarak da faaliyete katılırlar. Hiç […]

Tamamını Okuyun
Şinasi Şair Evlenmesi

Düzyazının Gelişimini Belirleyen İlk Tarihsel Olgular

İlk Türk gazetesi Takvim-i Vekayi 1831 yılında devlet eliyle çıkarılır. 1844‘te müverrih (tarihçi) Hayrullah Efendi’nin yazdığı, yayımlanmayan, teknikçe tiyatro bile denilemeyecek «Hikâye-i İbrahim Paşa be-İbrahim-i Gülşeni» adlı oyun görülür. Ama Batılı anlamda ilk tiyatro denemesi, 1860‘ta Tercümân-ı Ahvâl gazetesinde tefrika edilen Şinasi‘nin «Şair Evlenmesi» dir. İlk roman ise Yusuf Kâmil Paşa‘nın Fenelon‘dan çevirdiği Telemak‘tır. Yukarıda […]

Tamamını Okuyun
Tanzimat Romanı

Tanzimat Romanı Üzerine Düşünceler

  Günümüz Türk romanının değerlendirilebilmesi, her şeyden önce tarihsel gelişiminin bilinmesine, bu gelişimin doğru bir yorumuna bağlıdır. Oysa bir edebiyat türü olarak Batı’dan ithal edilen romanın, hangi toplumsal koşulların ürünü olduğu, üzerinde durulmamış bir konudur. Çıkış noktamız olan sorun şudur: Türk romanı, toplumsal gelişimin koşullarına bağlı olmakla birlikte, bu koşulların doğal sonucu olarak değil, tıpkı […]

Tamamını Okuyun
Tercüme Odası

Kültür Değişmeleri ve Çeviri

  Türk edebiyatı tarihine bakıldığında toplumsal gelişimle çeviri arasında doğrudan bir ilişki bulunduğu görülür. Toplumsal yapıya bağlı olarak bir kültür değişiminin gündeme geldiği her dönemde çeviri konusu da önemli bir ağırlık taşımıştır çünkü. Başka deyişle çeviri eylemi, yeni bir kültürü aktarma işlevini yüklenmiştir doğal olarak. Dolayısıyla önce dil, sonra da edebiyat çeviriyle beslenerek gelişmiştir. Üstelik […]

Tamamını Okuyun
Mimar Sinan Ün.

Sanatçı Yetiştirmek…

Türkiye’de sanat eğitiminin tarihi, özellikle plastik sanatlarla sahne sanatları açısından bakıldığında oldukça kısadır. Osmanlı döneminde gerek süsleme – bezeme sanatları, gerekse müzik alanında ileri düzeyde çalışmalar görülmekle birlikte sanat eğitimi usta – çırak çizgisinde yürütülmüş, sanat çevresinin dışına çıkılmadığı gibi halka dönük, toplumsal ve çağdaş gelişime koşut bir yol da izlenmemiştir.

Tamamını Okuyun